Mái nhà là bất cứ nơi đâu có bố ở bên con - Home is wherever I'm with you

[ẹc]

Giải cứu ốc sên
Staff member

Lyrics to Home :
Alabama, Arkansas, I do love my Ma & Pa
Not the way that I do love you

Holy Moley, Me-oh-My, you're the apple of my eye
Girl, I’ve never loved one like you

Man, oh man, you’re my best friend,
I scream it to the nothingness
There ain’t nothin’ that I need

Well, hot & heavy, pumpkin pie,
chocolate candy, Jesus Christ
There ain’t nothin’ please me more than you

Ahh, Home
Let me come Home
Home is wherever I’m with you (2x)

La la la la, take me Home
Baby, I’m coming Home

I’ll follow you into the park,
through the jungle, through the dark
Girl, I’ve never loved one like you

Moats & boats & waterfalls,
alley ways & pay phone calls
I’ve been everywhere with you

That’s true

We laugh until we think we’ll die,
barefoot on a summer night
Nothin’ new is sweeter than with you

And in the streets we're running
free like i's only you and mee
Geez, you’re somethin' to see.

Ahh, Home
Let me come Home
Home is wherever I’m with you (2x)

La la la la, take me HomeBaby, I’m coming Home

“Jade?”
“Alexander?”
“Do you remember that day you fell out of my window?”
“I sure do, you came jumping out after me.”
“Well, you fell on the concrete
and nearly broke your ass
and you were bleeding all over the place
and I rushed you off to the hospital.
Do you remember that?”
“Yes, I do.”
“Well, there’s something
I never told you about that night.”
“What didn’t you tell me?”
“While you were sitting in the backseat
smoking a cigarette you thought
was going to be your last,
I was falling deep, deeply in love with you
and I never told you ‘til just now.”
“Now I know.”

Ahh, Home
Let me come Home
Home is whenever I’m with you
Ahh, Home
Let me come Home
Home is when I’m alone with you

Home
Let me come Home
Home is wherever I’m with you

Ahh, Home
Yes, I am Home
Home is when I’m alone with you.

Alabama, Arkansas, I do love my Ma & Pa
Moats & boats & waterfalls & pay phone calls

Ahh, Home
Let me come Home
Home is wherever I’m with you
Ahh, Home
Let me come Home
Home is when I’m alone with you


Dịch bằng google , thay từ bố con cho chữ tôi bạn cho nó đúng nghĩa :union-17:

Alabama, Arkansas, tôi làm tình yêu của tôi Ma & Pa
Không phải là cách mà tôi yêu bạn


Moley Thánh, Me-oh-của tôi, bạn là quả táo của mắt của tôi
Girl, tôi chưa bao giờ người thân yêu như bạn


Người đàn ông, người đàn ông, bạn là người bạn tốt nhất của tôi,
Tôi hét lên nó hư vô
Hiện không phải là Nothin 'mà tôi cần


Vâng, nóng nặng, bánh bí ngô,
kẹo sô-cô-la, Chúa Giêsu Kitô
Không có nothin 'xin vui lòng cho tôi nhiều hơn bạn


Ahh, Trang chủ
Hãy để tôi đến Trang chủ
Trang chủ là bất cứ nơi nào tôi với bạn (2x)


La la la la, đưa tôi
Baby, tôi đang sắp tới Trang chủ


Tôi sẽ theo bạn vào công viên,
thông qua rừng, thông qua bóng tối
Girl, tôi chưa bao giờ người thân yêu như bạn


Hào & thuyền & thác nước,
hẻm cách trả các cuộc gọi điện thoại
Tôi đã ở khắp mọi nơi với bạn


Đó là sự thật


Chúng tôi cười cho đến khi chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chết,
chân trần vào một đêm mùa hè
Nothin 'mới là ngọt ngào hơn với bạn


Và trong các đường phố, chúng tôi đang chạy
miễn phí như tôi chỉ có bạn và mee
Geez, bạn somethin 'để xem.


Ahh, Trang chủ
Hãy để tôi đến Trang chủ
Trang chủ là bất cứ nơi nào tôi với bạn (2x)


La la la la, đưa tôi HomeBaby, tôi sắp tới Trang chủ


"Jade"?
Alexander? "
"Bạn có nhớ ngày hôm đó bạn rơi ra khỏi cửa sổ của tôi?"
"Tôi chắc chắn làm, bạn đã nhảy ra khỏi tôi."
"Vâng, bạn rơi vào bê tông
và gần như đã phá vỡ mông của bạn
và bạn đang chảy máu khắp nơi
và tôi vội vã đến bệnh viện.
Bạn có nhớ điều đó không? "
"Vâng, tôi làm".
"Vâng, có một cái gì đó
Tôi không bao giờ nói với bạn về đêm đó. "
"Những gì không bạn nói với tôi?"
"Trong khi bạn đang ngồi trong hàng ghế sau
hút một điếu thuốc bạn nghĩ
sẽ là cuối cùng của bạn,
Tôi đã rơi sâu, sâu sắc trong tình yêu với bạn
và tôi không bao giờ nói với bạn 'til chỉ bây giờ. "
"Bây giờ tôi biết."


Ahh, Trang chủ
Hãy để tôi đến Trang chủ
Trang chủ là bất cứ khi nào tôi với bạn
Ahh, Trang chủ
Hãy để tôi đến Trang chủ
Trang chủ là khi tôi một mình với bạn


Trang chủ
Hãy để tôi đến Trang chủ
Trang chủ là bất cứ nơi nào tôi với bạn


Ahh, Trang chủ
Có, tôi Trang chủ
Trang chủ là khi tôi một mình với bạn.


Alabama, Arkansas, tôi làm tình yêu của tôi Ma & Pa
Hào & thuyền & thác nước thanh toán các cuộc gọi điện thoại


Ahh, Trang chủ
Hãy để tôi đến Trang chủ
Trang chủ là bất cứ nơi nào tôi với bạn
Ahh, Trang chủ
Hãy để tôi đến Trang chủ
Trang chủ là khi tôi một mình với bạn

 
Top