Phản ánh - Phản hồi

Nói lên những sự việc, hiện tượng cần phải lưu ý trong trường.
Top